Algemene voorwaarden

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

2. Betalingsvoorwaarden: betaling contant na ontvangst factuur, voor aanvang van de cursus, tenzij anders overeengekomen.

3. Annulering:

Annulering binnen de 5 werkdagen vóór de aanvang van de cursus: het inschrijvingsgeld wordt onder geen voorwaarde teruggestort.

Annulering binnen de 14 werkdagen vóór aanvang van de cursus: het inschrijvingsgeld wordt voor 50% gecrediteerd.

Annulering langer dan 14 dagen vóór aanvang van een cursus: het inschrijvingsgeld wordt voor 100% gecrediteerd.

Door late annuleringen wordt het voor New Media Events zeer moeilijk te zorgen voor eventuele nieuwe inschrijvingen, waardoor het onzeker wordt of de cursus door kan gaan. Indien de annulering gebaseerd is op een ernstige reden (overlijden, ernstige langdurige ziektes etc.), welke d.m.v. een wettig bewijs kan worden gestaafd, zal uiteraard het volledige bedrag worden gecrediteerd.

4. Klachten m.b.t. de gegeven cursussen worden enkel behandeld indien ze binnen de 5 dagen volgend op de laatste cursusdag schriftelijk worden meegedeeld aan de administratieve hoofdzetel van New Media Events. Deze klachten moeten bovendien ook aangegeven worden op de evaluatieformulieren die op het einde van iedere cursus aan de cursisten worden aangeboden.

5. New Media Events behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Cursisten die op dat moment reeds betaald hebben zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht en zullen het inschrijvingsgeld gecrediteerd krijgen.

6. Bij onverwachte ziekte van een docent of enige andere reden waardoor een geplande cursusavond of dag niet zou kunnen doorgaan, zal New Media Events in overleg met de cursisten een andere avond of dag inplannen waarop de afgelaste les zou kunnen plaatsvinden. Onder geen voorwaarde kan hiervoor het inschrijvingsgeld of een deel hiervan worden teruggeëist.

7. New Media Events zal trachten te zorgen voor syllabi m.b.t. de gegeven cursussen, doch garandeert dit niet voor alle cursussen. In sommige gevallen is het immers onmogelijk een geschreven cursus uit te reiken (afhankelijk van de aard van de cursus). De syllabi zijn intellectueel eigendom van New Media Events en mogen nooit gekopieerd worden en/of gebruikt worden voor doeleinden die de commerciële belangen van New Media Events doorkruisen en/of in gevaar brengen. Onder geen beding worden onze cursussen of delen ervan gebruikt voor trainingsdoeleinden of onderwijs buiten New Media Events, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van New Media Events.

8. Schade aangebracht aan de apparatuur in of verbonden aan de opleidingszaal zal worden opgeëist aan diegene die de schade heeft aangericht. De cursist zal onmiddellijk de toegang tot de cursusruimte en het pand worden ontzegd. Cursisten verbinden zich ertoe de apparatuur te behandelen op een wijze als ware het hun eigen apparatuur.

9. Iedere cursist verbindt er zich toe onder geen beding software of data, gebruikt in de opleidingszaal of gekoppelde ruimten te kopiëren en/of te ontvreemden op welke manier ook. Ook de bedrijfs- of klantgegevens die onrechtmatig via interne netwerken en/of oefeningen in handen komen van cursisten mogen niet doorgegeven worden buiten de opleidingszaal. Kortom, alle gebruikte data worden volledig vertrouwelijk behandeld door de cursisten. Indien anders wordt geconstateerd, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen en zal de cursist onmiddellijk de toegang tot de cursusruimte en het pand worden ontzegd.

10. Het is ten strengste verboden via interne netwerken inzicht te verwerven op databanken en/of gegevensdragers die wel of niet onder leiding van een docent worden gebruikt. Iedere inbreuk hierop kan leiden tot gerechtelijke vervolging vermits dergelijke daden beschouwd kunnen worden als industriële spionage-activiteiten. De cursist zal onmiddellijk de toegang tot de cursusruimte en het pand worden ontzegd.

11. New Media Events kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor informatie die om één of andere reden als onjuist wordt beschouwd. Onwaarheden of onjuistheden medegedeeld door onze docenten kunnen nooit ten laste worden gelegd, wat het gevolg ook moge zijn.